top of page

POLOŽAJ ZONE:

     Poduzetnička zona Gornje Mekušje smještena je u Karlovcu, u blizini glavnih državnih autocesta i željezničkih pravaca. Karlovac je suvremenom autocestom (39 km) povezan sa Zagrebom (međunarodna zračna luka) i Rijekom (133 km, pomorska luka).

NAMJENA POVRŠINE:

          Poduzetnička zona Gornje Mekušje dio je prostora grada Karlovca koji je prostorno planskom dokumentacijom namijenjen razvoju gospodarstva. Gradnja u zoni treba biti u skladu s Urbanističkim planom uređenja “Poslovna zona Mekušje – I. etapa”. Za (I) i (K) namjene, maksimalni ukupni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) je 0,60, a najmanji 0,1. Najveći dopušteni broj etaža je E = 5.

Površine gospodarske namjene - proizvodne (I) namijenjene su izgradnji građevina industrijske i zanatske proizvodnje, poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti, s pomoćnim građevinama, te ugostiteljsko-turističkih građevina (bez smještajnih kapaciteta).

Površine poslovne namjene (K) namijenjene su izgradnji poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti te ugostiteljsko-turističkih  građevina (bez smještajnih kapaciteta).

IZRAĐENA PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA:

1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA “POSLOVNA ZONA MEKUŠJE – I. ETAPA”

  • nositelj izrade: Grad Karlovac, rujan 2017. godine

  • stručni izrađivač: ADF d.o.o., Karlovac, Maksimilijana Vrhovca 9.

 

2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA za izgradnju prometnica s komunalom infrastrukturom u Poslovnoj zoni Gornje Mekušje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000091, URBROJ: 2133/01-05/04-17-0008 od 18. 9. 2017. godine

Glavni projekt, zajedničke oznake PZGM 2017, izrađen po glavnom projektantu Slobodanu Mrakoviću, dipl. ing. građ., Sava d.o.o., Karlovac, Tina Ujevića 2:

  • Građevinski projekt, oznake GP-26/17 – MAPA 1/3

  • Geodetski projekt, oznake GP-13/2017 – MAPA 2/3

  • Elektrotehnički projekt, oznake T.D. 086-17 – MAPA 3/3

  • Elaborat zaštite od požara, oznake T.D. 36/17.

bottom of page